Сдружение БРТИМ е учредено през юни 2009 г. като сдружение с нестопанска цел, работещо в обществена полза. Сдружение БРТИМ е вписано в ЦРЮЛНЦ към Министерството на правосъдието под № 20090810002.

Нашата визия:

Да допринасяме за равен достъп до качествено образование и ранна социализация за всички деца и младежи. Да подпомогнем прилагането на модел за устойчиво развитие на всички нива и на просперираща икономика, която стимулира младежка заетост и достойно заплащане. Да работим за хармоничното съжителство на всички етнически общности и социални групи.

Нашата мисия:

Да сближаваме хората и общностите и да ги насърчаваме чрез трансгранично сътрудничество по обществено значими въпроси да допринасят за устойчиво социално-икономическо развитие.

Нашите стратегически цели:

  • Да насърчаваме превенцията на конфликти и да популяризираме медиацията.
  • Образователна и социална интеграция на уязвими общности
  • Насърчаване на младежката заетост
  • Институционално укрепване на организацията

Към сдружението функционират Център за обществена подкрепа за деца, Център за работа с деца на улицата, Център за възстановително правосъдие за деца и Център за оценка на потенциалните възможности. 

Екипът ни е съставен от висококвалифицирани, опитни и мотивирани експерти. Дейностите ни се подпомагат от ентусиазма на нашите прекрасни доброволци – ученици от най-добрите русенски училища и младежи.