1. Проект BG05SFOP001-2.025-0116-C01 "Мониторинг на политиките за образователна медиация и анализ на ефективността на образователните медиатори в Област Русе" (24.08.2022-24.08.2023), финансиран от Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020. Повече за проекта вижте тук>>>

2. Проект 2021-2-DE02-KA210-VET000048899 "Транснационални социални услуги / Transnational Social Services" (31.05.2022-30.05.2023), финансиран от Програма ЕРАЗЪМ+. Сдружение БРТИМ партнира на Водещия партньор - Хамбургски Университет по приложни науки (HAW Hamburg). 

3. Проект "Равностойни и равноправни"- Фаза 2 (02.05.2022-31.07.2023), финансиран по договор за отпускане на грант № 09008502 от Фондация "Тръст за социална алтернатива".

4. Проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01"Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе" (01.08.2021-30.09.2023 г.), финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020. Сдружение БРТИМ партнира на Бенефициента - Община Русе в дейностите, финансирани от ОП "НОИР". 

5. Проект BG05M2OP001-3.017-0005 "Мултикултурната класна стая - мотивация, квалификация и успех" (21.12.2020-30.09.2023 г.), финансиран от Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 в партньорство с 13 учебни заведения. 

6. Проект "Равностойни и равноправни" (15.11.2019-31.12.2020), финансиран по договор за отпускане на грант № 09008501 от Фондация "Тръст за социална алтернатива".

7. Проект "Участие на хор "Св. Георги Победоносец" в 58-ми Международен хоров конкурс в Гориция, Италия" (30.05.2019-31.07.2019), финансиран по договор № 4678 от Програма "Култура" на Община Русе.

8. Проект "Стартер или асистиран избор на икономическа активност за младите хора" (03.10.2018-31.03.2019), финансиран по договор № 25-00-67 от Националната програма за младежта 2016-2020.

9. Проект "Интегриран подход на Община Русе за интегриране на ромите и други уязвими групи на територията на общини в Област Русе" (2015-2019). Проектът е финансиран от Българо-Швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи и се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюзСдружение БРТИМ е партньор на Община Русе в изпълнението на проекта и реализира дейности в тематични приоритети образование, здравеопазване и културна идентичност/овластяване

10. Проект BG05M2OP001-3.001-0028 „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“ (24.08.2016-31.12.2018), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът е реализиран от Бенефициента - Сдружение БРТИМ в партньорство с Община Русе; Община Ветово; ДГ „Червената шапчица“, Русе; ДГ „Ралица“, Русе; ДГ „Пинокио“, Русе; ДГ „Роза“, с. Ново село, общ. Русе; ОУ „Никола Обретенов“, Русе; ДГ „Щастливо детство“, Ветово; ДГ „Звънче“, с. Смирненски и ОУ „П.Р. Славейков“, с. Смирненски.

11. Проект BG05M9OP001-1.002-0033-С01 „Активиране за заетост“ (04.05.2016-30.11.2018), финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Инициативата за младежка заетост. Проектът е реализиран от Бенефициента - Сдружение БРТИМ в партньорство с Институт за продължаващо професионално обучение  и новаторство ЕООД.

12.  Проект BG05M9OP001-1.002-0068-С01 „Активни в обучение и заетост“ (05.05.2016г.-04.09.2017), финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Инициативата за младежка заетост. Сдружение БРТИМ е партньор на Индустрия Мода Маркам АД - Бенефициент. 

13. Проект „Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода” (2015-2016). Проектът е реализиран в партньорство със Сдружение "Институт за решаване на конфликти" по Малка грантова схема на Програма BG 15 на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Повече за проекта можете да намерите тук: http://alternativi.brtim.com/

14. Проект "Надграждане на капацитета на Сдружение БРТИМ" (2015), финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 314/27.05.2015 г. от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. Повече информация за проекта можете да намерите тук>>>

15. Проект BG051PO001-7.0.07-0048-С0001 „Без граници в заетостта” (2013-2014). Проектът приключи успешно на 31.10.2014 г. и  беше изпълнен в партньорство със Сърчлайтър Сървисис, Великобритания и Агенцията по заетостта по схема „Без граници-Компонент 1",фаза 2, приоритетна ос 7 на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Повече за проекта можете да намерите тук: http://bezgranici.brtim.com/

16. Проект BG051PO001-4.1.05-0049 „Социализация чрез образователна интеграция” (2012-2014). Проектът беше реализиран в партньорство с 4 учебни заведения от област Русе по схема „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, приоритетна ос 4 на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Повече за проекта можете да намерите тук: www.integration-ruse.eu/

17. Проект BG051PO001-7.0.01-0003-С0001 „ФромРома” (2012-2013). Проектът приключи успешно през м. май 2013 г. и беше изпълнен в партньорство с Асоциация „Кетанес 2006”, Румъния и община Русе. Сдружение БРТИМ проучи опита на Румъния за интеграция на ромите на местно ниво. Взаимствани бяха добри интеграционни практики и беше надграден административния капацитет на служителите на община Русе при работата им с представители на ромската общност. Повече за проекта можете да намерите тук: http://fromroma.brtim.com/

18. Проект „Равен достъп до правосъдиеинициатива за укрепване на съдебната система чрез медиация” (2011-2012). Проектът изготви проучвания, свързани с идентифициране на маргинализираните групи в Централен Северен Район на планиране и бариерите пред достъпа им до правосъдие чрез анкетиране, интервюта, информационна кампания.

19. Проект „Единни в многообразието” (2010-2011). Целта на проекта беше да идентифицира уязвими лица сред маргинализираните общности в област Русе. Проведена беше информационна кампания сред уязвими лица за възможностите им да се реализират на пазара на труда. Организирани бяха дни за професионална ориентация с работодатели от област Русе.

20. Програма „Ромале” (2009-2010). Това е кариерно ориентирана програма, насочена към развиване на системи и аналитични продукти за интеграция на ромската общност. Основна цел на програмата беше да се фасилитира диалога между НПО, държавната и общинска администрация и ромската общност. Основен приоритет на програмата беше преодоляване на негативните стереотипи и нагласи спрямо ромите.