Сдружение БТРИМ участва в Комитета за наблюдение на Програма Interreg VI-A Румъния-България

Сдружение БРТИМ участва със свой представител в Комитета за наблюдение (КН) на Програма Interreg VI-A Румъния-България. На 28.02.2023 г. в Констанца, Румъния и хибридно в онлайн среда се проведе първата среща на Комитета за наблюдение на Програмата, по време на която бяха представени, обсъдени и одобрени документи от стратегическо значение за функционирането й, а на 01.03.2023 г. се проведе конференция за лансиране на Програмата Интеррег VI-A Румъния-България, по време на която бяха представени новите възможности за финансиране, новите подходи и мерки, които ще бъдат адлесирани през настоящия програмен период. 

След одобрението на Interreg VI-A Румъния-България от Европейската комисия на 30 ноември 2022 г., създаването на Комитет за наблюдение на програмата представлява важна стъпка в подготовката на рамката за изпълнение на програмата.

Представителите на Управляващия орган на програмата представиха членовете на КН и ги поканиха да обсъдят първите две ръководства на кандидатите за целевата покана за операции от стратегическо значение (S.O. 3.2- Трансгранична мобилност и свързаност и S.O.2.4.- Адаптиране към изменението на климата и предотвратяване на риска от бедствия) и за откритата покана за операциите по Приоритетна цел 2 – По-екологичен преход с ниски въглеродни емисии към икономика с нулеви нетни въглеродни емисии и устойчива Европа (S.O. 2.4 – адаптиране към изменението на климата и S.O. 2.7 – защита на природата, биоразнообразието и зелена инфраструктура).

Тези документи в момента са публикувани на уебсайта на програмата за обществено обсъждане, така че заинтересованите страни да могат да изпратят своите отзиви до 15 март 2023 г.