Представихме добри практики за работа с родители на конференция, организирана от Община Русе

На 28 февруари 2023 г. в зала „Европа“ на Доходното здание се проведе втората конференция „Добри практики и мерки за интеграция в социалната и образователната сфера“ с участието на представители на партньорите по проект  BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“ , директори от детски градини, педагогически специалисти.

В рамките на събитието беше представен напредъка по проекта, както и дейностите с участието на деца в две от детските градини - партньори - ДГ "Пинокио" и ДГ "Синчец". 

Пред участниците в конференцията бяха анонсирани резултатите от проведено изследване на нагласите на родителите към ролята на образователната интеграция за активно социално приобщаване на децата и учениците в неравностойно положение със специален фокус върху етническите малцинства и търсещите или получили международна закрила.

Г-жа Мая Михайлова - Директор "Политики за развитие" в Сдружение БРТИМ представи добри практики за работа с родители, идентифицирани в рамките на проекта, както и част от бъдещите инициативи, насочени към подобряване на взаимодействието родители - деца - образователна институция с цел осигуряване на устойчивост на постигнатото.