Посланията на информационната кампания "Образователната медиация - позната и непозната" достигнаха до хиляди

Мащабна тримесечна информационна кампания „Образователната медиация – позната и непозната“ повиши информираността на заинтересованите страни и широката общественост по отношение на политиките за образователна медиация в Русе и региона. Тя бе част от дейностите на проект BG05SFOP001-2.025-0116 „Мониторинг на  образователната медиация и анализ на ефективността на образователните медиатори в Област Русе“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 и се реализира от Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ с подкрепата на РУО на МОН – Русе.

От средата на месец май до средата на месец август 2023 г. се проведоха редица онлайн и присъствени събития, които по достъпен начин представиха информация за професията на медиаторите: какво работят, кой може да бъде образователен медиатор, как става наемането им, как може да се подобри ефективността от тяхната работа. Споделени бяха добри примери и практики на успешни медиатори. Представени бяха възможностите за гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиките за образователна медиация на местно и регионално ниво.

Кампанията обедини различни инициативи, които предизвикаха интереса на стотици заинтересовани от темата, а посланията достигнаха до хиляди в интернет. Проведени бяха информационни срещи за студенти от РУ „Ангел Кънчев“ и социални работници от различни социални услуги, събитие за надграждане на капацитета на образователни медиатори от областта, образователен онлайн куиз със състезателен елемент. С поредица от публикации във Фейсбук широката общественост бе запозната с факти за образователната медиация.

Провеждането на информационната кампания съвпадна със старта на новия системен проект „Успех за теб“ на МОН, по който в много училища от област Русе ще бъдат назначени медиатори и социални работници за новата учебна година.

Повишената информираност за ползата от образователните медиатори, за която през последните месеци Сдружение БРТИМ работи на територията на областта, ще допринесе за това в повече учебни заведения да има медиатори с разбиране на тяхната значимост. Разработените интелектуални продукти по проекта – наръчник с добри практики, анализ на политиките на прилагане на образователната медиация и индикаторна система за мониторинг на работата на образователните медиатори  ще бъдат  на разположение на директори на образователни институции и представители на НПО, за да ги подкрепят в работата им.