Покана до членовете на ОС

С настоящата покана, Управителят свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на Сдружение "БЪЛГАРО-РУМЪНСКИ ТРАНСГРАНИЧЕН ИНСТИТУТ ПО МЕДИАЦИЯ", БУЛСТАТ  175718072, което ще се проведе на 21.06.2024г. от 17,30 часа на адрес: гр. Русе, ул. "Константин Иречек" 16, етаж 2, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна в наименованието на Сдружението;

2. Приемане на актуален устав;

3. Избор на управител/управителен съвет;

4. Избор на нов контролен съвет;

5. Приемане на ГФО и Доклад за дейността за 2023 година;

6. Други текущи въпроси.

Материалите за събранието се намират на разположение на членовете на Сдружението на адреса на управление: гр. Русе, ул. "Константин Иречек" 16, етаж 2, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа.

При липса на кворум в обявения час, събранието се отлага за същата дата 18,30 часа.