Делът на отпадналите от образование е намалял с 40% за последните 6 години по данни на МОН
По време на проведено вчера заседание на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст бе изнесена информация, че 64 деца от Русенска област са върнати обратно в класните стаи през последните два месеца.
 
По данни на правителството делът на отпадналите от детска градина и училище е намалял с 40% за последните 6 години. За същия период над 50 000 деца и ученици са върнати и задържани в образователната система. Според експерти една от водещите причини за отпадане на децата и учениците е липсата на ангажираност и подкрепа от страна на семейството. Други семейни причини, отсъствия по неуважителни причини и пропуски в обучението също водят до отпадане от образователния процес. Независимо от това обаче се наблюдават и някои положителни тенденции.
 
Участниците в срещата акцентираха не само върху ролята на представителите на институциите в процеса на обхващане, но и на образователните медиатори, социалните работници и помощниците на учителите, които от тази година вече имат устойчиво финансиране и са част от педагогическите екипи в градини и училища.