Проведохме надграждащо обучение на служителите, наети по проект „Грижа в дома в община Разград“

През тази седмица 47 служители, назначени по проект  BG05SFPR002-2.001-0195 „Грижа в дома в Община Разград“ участваха в надграждащо обучение на тема „Оказване на подкрепа на възрастни хора с увреждания и хронични заболявания“. Обучението бе проведено от екип обучители на Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“.

Основните акценти в програмата бяха поставени върху ролята и значимостта на лицата, назначени по проекта да оценяват, разбират и подкрепят индивидуалните потребности и уязвимости на хората, за които полагат грижа в домашна среда. Обсъдена беше важността на правилната и навременна комуникация и работа в екип, как да се общува в възрастния човек и семейството му и как да се избягват и преодоляват конфликтните ситуации  в ежедневната работа. Участниците бяха запознати със съществуващите на територията на общината центрове за социални услуги и възможностите, които те предлагат. В практически модули бяха проиграни различни подходи за грижа към хора с хронични заболявания и увреждания в домашна среда. Представени бяха и добри практики от България и чужбина.

Към момента повече от 300 потребители от Община Разград ползват услуги по проекта и разчитат на грижа и задоволяване на ежедневните им потребности от домашните помощници, медицинските специалисти, психолози и социални работници. Чрез проведеното надграждащо обучение бе повишен капацитета на персонала по проекта за предоставяне на качествени услуги на потребителите.

Проект BG05SFPR002-2.001-0195 „Грижа в дома в община Разград“ с Бенефициент Община Разград се изпълнява по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.