Наш проект е оценен като добра практика на областно ниво

Проект BG05M2OP001-3.017-0005 "Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех", който реализирахме с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"  2014-2020 беше оценен като добра практика на областно ниво от Областния информационен център - Русе. 

Информация за проекта е включена в брошурата с добри практики на проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове в Област Русе, която бе представена пред медиите и обществеността по-рано този месец.

Радваме се, че усилията ни да подкрепим повишаването на квалификацията на близо 300 учители и 7 образователни медиатори от 13 партньорски учебни заведения за работа в мултикултурна среда се оценяват високо и резултатите от проекта стават все по-видими.