Мултикултурната класна стая повиши мотивацията и капацитета на близо 300 учители и 7 образователни медиатори от три области

Близо 300 учители от 13 образователни институции от областите Русе, Търговище и Силистра, бяха част от мащабният проект BG05M2OP001-3.017-0005 "Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех", който реализирахме през изминалите 34 месеца. Финансовата подкрепа беше осигурена от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"  2014-2020.

Наши партньори бяха 4 детски градини и 9 училища: ДГ „Червената шапчица“, гр. Русе; ДГ „Пинокио“, гр. Русе; ДГ „Роза“, с. Ново село, ДГ „Здравец“, гр. Глоджево; ОУ „Никола Обретенов“, гр. Русе; СУ „Васил Левски“ с ПП, гр. Ветово; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Сеново; СУ „Христо Ботев“, гр. Глоджево; ОУ „П. Р. Славейков“, с. Смирненски;  ОбУ „Св. Климент Охридски“, гр. Борово; ОУ „Христо Ботев“, с. Зелена морава; ОУ „Г. С. Раковски“, с. Голямо ново; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Правда.

Основната цел, която проектът си постави, беше да повишим професионалните компетентности на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците, необходими за разбиране и възприемане на етнокултурните различия. За изминалите почти три години учителите от партниращите образователни институции получиха значителна подкрепа за повишаване на своите професионални компетенции, които после успешно приложиха в работата си.

Проектът осигури възможност учителите да участват в серия от обучения с присъждане на квалификационни кредити, предоставени от Русенски университет "Ангел Кънчев", както и в обучения без кредити, предоставени от опитни обучители на Сдружение БРТИМ. Част от обученията се проведоха изнесено, което даде възможност на учителите да съчетаят полезното с приятното. Проведохме и две тематични обучения за подкрепа на образователни медиатори, назначени в част от партньорските училища.

Тенденция през последните години е постоянно да нараства делът на децата, постъпващи в образователната система, за които българският език не е майчин. Тази тенденция изправя образователната система и в частност педагогическите специалисти пред редица предизвикателства, за които те осъзнато трябва да се подготвят. Повишаването на квалификацията им е предпоставка и задължително условие за осигуряване на качествено образование. Проект "Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех" се яви като навременна и целенасочена подкрепа за педагозите, предлагайки им обучения по актуални теми, които те сами считат за съществени за развитието на образователния процес.

Надяваме се учителите, участвали в проектните дейности, да продължат активно да развиват своите компетенции, защото само така ще имат потенциала да променят образованието и да отговорят на разнообразните потребности на съвременните деца и ученици в мултикултурното общество, част от което сме всички ние.

В края на поредния успешно реализиран проект, е сигурно, че ще продължим да работим за по-добро образователно включване на всички деца и ученици и сме отворени за нови партньорства и инициативи.