Сдружение БРТИМ е учредено с цел да сближава хората, общностите и икономиките в Република България и Република Румъния, които чрез трансгранично сътрудничество по гражданско-правни въпроси да допринесат за устойчиво социално-икономическо развитие на граничния регион. В този смисъл сдружението се стреми към утвърждаване, решаване с правни средства и по мирен начин на социални, междуобщностни, стопански, междуличностни и др. конфликти; разработване и предлагане на иновативни способи за решаване на конфликти, основани на медиацията и в съответствие с европейската и световна практика; обучение по иновационни способи за решаване на различни конфликти на базата на медиация; трансграничен обмен на информация и взаимна помощ при решаването на конфликти; стимулиране на научните изследвания и инициирането на промени в законодателството за нови по-ефективни начини за решаване на конфликти; превенция на потенциални социални, междуобщностни, стопански, междуличностни и др. конфликти

 

Сдружение БРТИМ развива своята дейност в обществена полза, като:

·         Работи за утвърждаване на ценностите на гражданското общество;

·         Сближава хората, стопанските субекти и общностите, които чрез трансгранично сътрудничество допринасят за устойчиво социално икономическо развитие на граничния регион България-Румъния;

·         Осигурява широк и лесен достъп до медиацията като алтернативен метод за разрешаване на спорове и прилагането й на национално и глобално ниво;

·         Осъществява обмен на информация относно най-добрите практики за разрешаване на конфликти от всякакъв вид;

·         Инициира и подпомага диалога с местните и национални власти;

·         Провежда изследвания, проучвания и анализ на социално включване на маргинализираните общности в България и ролята на медиатора като свързващо звено между целевите групи и институции;

·         Изготвя стратегии и препоръки за социално включване на групи в неравностойно положение;

·         Предоставя техническа помощ на заинтересовани организации;

·         Предоставя мотивационно обучение, обучение относно гражданските права и обучение по ключови компетентности;

·         Работи активно със сродни организации и сдружения от нестопанския сектор в България и чужбина;

·         Подпомага местната власт чрез предоставяне на експертна и техническа помощ.

 

Сдружение БРТИМ активно работи в подготовката, изпълнението и управлението на проекти в следните области:

- социалната сфера

- равен достъп до правосъдие чрез медиация;

- утвърждаване на ценностите на гражданското общество,

- корпоративна социална отговорност и др.

 

Към сдружението функционират Център за обществена подкрепа за деца, Център за възстановително правосъдие за деца и Център за оценка на потенциалните възможности

 

Екипът ни е съставен от висококвалифицирани, опитни и мотивирани експертиРаботим и с доброволци, които ни подпомагат в дейността ни.