"Училище за родители" отново се провежда в детските градини - партньори на БРТИМ

Изключително важно е родителите да бъдат мотивирани и да подкрепят децата си за ранно и активно социално приобщаване и пълноценно включване в образователна среда. Затова основен фокус  в работата на експертите ни (психолог и социален педагог) е провеждането на индивидуални и групови срещи с родители в детските градини - партньори на Сдружение БРТИМ по проект BG05M2OP001-3.001-0028 „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В рамките на дейност 4 "Работа с родители" на проекта, се предлагат разнообразни форми на подкрепа за родителите на деца, обучавани и възпитавани в учебните заведения партньори - разговори, беседи по актуални теми, консултации, групова работа "Училище за родители". Под формата на мобилна приемна, експертите по график посещават детските градини и техните филиали. Ежемесечно се провеждат родителски срещи "Училище за родители". Родителите биват насърчавани активно да вземат участие в дейностите на децата си в  ателиетата и съвместните познавателни дейности.

Чрез осъществяването на дейността се цели промяна в нагласите на родителите към образованието - осъзнаването му като фактор за интеграция и развиване на умения, необходими на децата за изграждането им като личности, имащи равен шанс за развитие в живота.

През изминалата учебна година в рамките на дейността бяха  предоставени 78 индивидуални консултации на родители, от които 45 - от психолог. Проведени бяха 34 родителски срещи "Училище за родители". В дейността се включиха 168 родители. Със старта на учебната 2017/2018 година продължава изпълнението на дейността.