Участвахме в семинар, организиран от НССЕИВ за приобщаващи местни политики

В периода 04 – 06 октомври 2021 г. в Евксиноград, Варна се проведе семинар по въпроси, свързани с приобщаващи местни политики с участието на заинтересовани страни на областно и местно равнище по проект „T.E.A.M.3 - Заедно постигаме повече“, който се изпълнява от Секретариата на НССЕИВ. Сдружение БРТИМ е активен участник в НССЕИВ от квотата на неправителствените организации от 2012 г., и в тази връзка за участие в семинара беше поканен наш представител.

Целта на семинара беше да повиши знанията и уменията на участниците за разработване и прилагане на политики и планове за приобщаване на уязвими етнически общности, да информира за рамката на интеграционните политики, да предостави възможност за обмен на мнения и практики, да спомогне за укрепване на диалога и сътрудничеството между различните заинтересовани страни при планиране и провеждане на местните политики, приобщаващи уязвими етнически общности.   

В рамките на програмата участниците бяха запознати с ръководните принципи в местната политика за приобщаване, етапите за изработване на планове за действие с участието на местните общности, изпълнение, мониторинг и оценка, възможности за финансиране и управлението на партньорствата в приобщаващата политика. На участниците беше представен проекта на националния стратегически документ за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2030 г. 

В събитието участваха представители на заинтересовани страни от северен централен район за планиране – областни администрации и институции, общински администрации, граждански организации, медиатори и други, имащи отношение към въпросите, свързани с интегриране на ромите.