Участвахме в прескоференция за представянето на новия интегриран проект на Община Русе

На пресконференция, проведена на 30.08.2021 г. Бенефициентът - Община Русе запозна медиите и заинтересованите страни с проект BG05M9OP001-2.056-007-С01 „Интегрирани мерки за социално включване на уязвими групи на територията на Община Русе“. Проектът е финансиран по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“ по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и ОП „Наука, образование и интелигентен растеж“ 2014- 2020 и е със срок на изпълнение 23 месеца. Дейностите по проекта са насочени към уязвими целеви групи и целят включване в социални и здравни услуги, интеграцията на пазара на труда, достъп до образование и обучение.

В рамките на събитието, което се проведе в частично в онлайн среда, всеки от партньорите представи предстоящите дейности и очакваните резултати от проекта и партньорството. От името на Сдружение БРТИМ в пресконференцията участие взе г-жа Мая Михайлова. Тя представи дейностите в Направление 2 - Образование по ОП НОИР за деца от уязвимите групи и техните родители, които ще изпълним съвместно с партньорските учебни заведения, включени в проекта и пожела успех на екипа и на всички, ангажирани с изпълнението на проека.