Участвахме в дискусия относно Националната стратегия за младежта (2020-2030)

Заместник-министърът на младежта и спорта Николай Павлов проведе среща с представители на различни институции, младежки организации и младежки центрове от цялата страна. Тема на събитието, проведено на 15.11.2019 г. в София беше новата Национална стратегия за младежта (2020 - 2030 г.).

По време на срещата бяха представени оценка на въздействие на Националната стратегия за младежта (2010 - 2020 г.) и реализираните дейности през 2019 г. по разработване на новата стратегия за младежта след 2020 година. В рамките на дискусията бяха обсъдени идентифицираните до момента три приоритетни области на новата стратегия: образование и заетост, ангажираност, участие и равни възможности и социално благополучие.

През следващата година, проектът на Национална стратегия за младежта (2020 - 2030 г.) ще бъде обсъден в рамките на Националния консултативен съвет за младежта, Обществения съвет към министъра на младежта и спорта и ще премине през обществено и междуведомствено съгласуване.

На срещата присъстваха представители на министерствата на образованието, вътрешните работи и труда и социалната политика, Европейския парламент в България, Държавна агенция за закрила на детето, национално представителните младежки организации, младежки центрове, УНИЦЕФ, Национално сдружение на общините на Република България, неправителствени организации и много други заинтересовани страни.