Събитие за медиите и заинтересованите страни по проект „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“

На специално организирано събитие за медиите и заинтересованите страни днес екипът на проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“ представи напредъка по проекта до момента. Проектът е финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и се изпълнява от Бенефициента - Сдружение БРТИМ в партньорство с общо 13 партньорски учебни заведения – детски градини и училища от областите Русе,Търговище и Силистра.

На събитието присъстваха г-жа Росица Георгиева – Началник на РУО – Русе, г-н Ивайло Кадишев – Директор дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“ в Община Русе, представители на партньорите, журналисти.

Основната цел на проекта е да повиши професионалните компетентности на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия. Ръководителят на проекта Ивайло Иванов направи обзор на проведените през изминалите седмици обучения на 218 педагогически специалисти от 12 партньорски учебни заведения и очерта перспективите за реализация на дейностите в рамките на следващите две години. Важен акцент при определянето на тематиката на обученията е, че те са избрани от участващите като целева група учители чрез осъществено проучване на потребностите им. Обученията се провеждат изцяло в присъствена форма в малки групи (8-10 участника) и имат предимно практическа насоченост.

Тенденцията през последните години е да нараства делът на децата, постъпващи в първи клас, чийто майчин език не е български. Тази тенденция изправя образователната система и в частност педагогическите специалисти пред редица предизвикателства, за които те съзнателно и целенасочено следва се подготвят. От друга страна, повишаването на квалификацията на учителите е от ключово значение за качеството на учебния процес.  В изпълнение на политиките в образованието и инвестирайки в обучения, проект „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“ще обезпечи повишаване на квалификацията на 255 педагогически специалисти, директори и образователни медиатори в три направления – обучения с присъждане на кредити, обучения без кредити и обучения за придобиване на професионални-квалификационни степени.

През новата учебна година обученията за учители в рамките на проекта ще продължат.