Стартираха еднодневните обучения на педагогическите специалисти от партньорските учебни заведения

В средата на месец юни 2021 г. дадохме старт на обученията за учители, включени в проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“. В рамките на дейност № 2 на проекта, който изпълняваме в партньорство с общо 13 учебни заведения ще повишим квалификацията на педагогическите специалисти чрез включването им в поредица обучения за работа в мултикултурна среда. 

Отчитайки професионалните интереси на учителите и съвместно с директорите на партньорските учебни заведения бяха определени темите на обученията. Непосредствено преди ваканционния период успяхме да проведем еднодневни обучения без кредити за общо 215 учители, разпределени в 27 групи. 

Екипите на ДГ "Червената шапцича"-гр. Русе, ДГ "Пинокио"-гр. Русе,  ДГ "Здравец"-гр. Глоджево, ОУ "Никола Обретенов"-Русе, ОбУ "Св. Кл. Охридски" -гр. Борово и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"-гр. Сеново избраха за своето първо обучение темата "Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Подобряване на взаимодействието образователна институция-семейство". 

Педагозите от СУ "Васил Левски" с ПП - гр. Ветово и СУ "Христо Ботев"-гр. Глоджево преминаха през обучение на тема "Развитие на социалните умения и емоционалната интелигентност у децата и учениците в образователната институция".

Темата, свързана с подобряване на ефективността на екипите за обхват беше предпочетена от екипа на ДГ "Роза"-с. Ново село. За учителите от ОУ "П. Р. Славейков" - с. Смирненски първото обучение в рамките на проекта беше свързано с фигурата на учителя като лидер и модел за подражание на децата и младежите. 

Обучение на тема "Повишаване на мотивацията за работа на учителите в мултикултурна образователна среда" проведохме за екипите на ОУ "Г. С. Раковски"- с. Голямо ново и ОУ "Христо Ботев" - с. Зелена морава. 

Високата оценка за начина на провеждане на обученията, за съдържанието и предложените материали, както и за екипа от обучители ни мотивират и правят усилията осмислени и целенасочени.