Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“

В последните дни на 2020 година беше подписан административния договор за изпълнението на на проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“ с бенефициент - Сдружение БРТИМ. Проектът е финансиран по процедура BG05M2OP001-3.017 “Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. 

Наши партньори по проекта са: ДГ „Червената шапчица“, гр. Русе; ДГ „Пинокио“, гр. Русе; ДГ „Роза“, с. Ново село, ДГ „Здравец“, гр. Глоджево; ОУ „Никола Обретенов“, гр. Русе; СУ „Васил Левски“ с ПП, гр. Ветово; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Сеново; СУ „Христо Ботев“, гр. Глоджево; ОУ „П. Р. Славейков“, с. Смирненски;  ОбУ „Св. Климент Охридски“, гр. Борово; ОУ „Христо Ботев“, с. Зелена морава; ОУ „Г. С. Раковски“, с. Голямо ново; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Правда.

Проектът ще се изпълнява за срок от 32 месеца (21.12.2020 – 21.08.2023 г.). Одобреният бюджет е в размер на 406 536,39 лв.

Основната цел на проекта е да повиши професионалните компетентности на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия.

Специфични цели:

1. Анализ и оценка на средата на учебните заведения-партньори и изготвяне/актуализиране на стратегическите им документи за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;

2. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти чрез включването им в поредица обучения за работа в мултикултурна среда;

3. Повишаване на образователните резултати на децата и учениците, обучавани в учебните заведения-партньори чрез осигуряване на достъп до качествено образование за всички.

Целева група са 255 педагогически специалисти от 13-те учебни заведения-партньори и 5 образователни медиатори.

Предвидените дейности са следните:

1. Разработване и актуализиране на стратегии, планове, програми, анализи, препоръки, компетентностни профили и др. на образователните институции-партньори за работа в мултикултурна среда.

2. Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от образователните институции-партньори за работа в мултикултурна среда.

3. Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени за работа в мултикултурна среда

4. Информиране и публичност

5. Организация и управление на проекта