Сдружение БРТИМ с представител в РСР на Северен централен регион за планиране

Със Заповед № РД-02-36-1756 от 15.12.2020 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството е определен поименният състав на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен регион за планиране, като Сдружение БРТИМ участва в съвета чрез Ивайло Иванов. Кандидатурата ни беше отправена през м. септември 2020 г., по поканата  на МРРБ за избор на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие. Сдружение БРТИМ излъчи представител от квотата на ЮЛНЦ, работещи в сферата на равеноството на половете, недискриминацията, равните възможности, социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи. 

РСР се формира за период от четири години и ще има ключова роля в цялостния процес на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.

Избраните представители от групата на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност ще участват в заседанията на регионалния съвет за развитие с право на съвещателен глас, в качество на наблюдатели. Те ще имат право на глас в процеса на подбор на проекти, които ще се реализират с европейско финансиране на територията на съответния регион за планиране от ниво 2.