Сдружение БРТИМ с дейности по НП "Заедно за всяко дете"-2019 г.

Сдружение БРТИМ партнира на ДГ "Ралица", гр. Русе и ОУ "Алеко Константинов", гр. Русе в изпълнението на проекти, финансирани по Национална програма "Заедно за всяко дете" - 2019 г. Основната цел на програмата е повишаване на ефективността в работата на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и подобряване на достъпа до предучилищно и училищно образование и качеството му чрез създаване и поддържане на благоприятна образователна среда за стимулиране и устойчиво образователно развитие.

Проектите бяха разработени с активно наше участие през май 2019 г. и са в съответствие с Модул 2 „ Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“ от училища/детски градини, и целят ангажиране на родителите и другите членове на семействата в процеса на обхващане и задържане на децата и учениците в системата на предучилищното образование и училищното образование и повишаване възпитателния потенциал на семейството.

Част от планираните дейности с родители вече стартираха, като преди това с двете образователни институции бяха сключени споразумения. Експертите на БРТИМ ще осигурят подкрепа за подобряване на диалога с родителите чрез обучения, срещи, беседи, индивидуални и групови консултации. Дейностите ще продължат до края на ноември 2019 г.