Сдружение БРТИМ е член на Обществения съвет по въпросите на младежта към ММС

Със Заповед № РД-09-444 от 28.06.2019 г. на Министъра на младежта и спорта, г-н Красен Кралев, е определен новия състав на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта. Сдружение БРТИМ подаде в срок необходимите документи, с които  доказа опит и експертиза и се кандидатира за членство в Обществения съвет с титуляр - Ивайло Иванов, Управител и заместник - Мая Михайлова, Директор "Политики за развитие". 

Вече 10 години Сдружение БРТИМ работи в полза на обществото и в частност на децата и младите хора, особено на тези от уязвимите групи. Това ни мотивира да се включим в Обществения съвет и да допринесем за формирането на политики за младежта. Съветът е консултативно звено към министъра на младежта и спорта за формиране на позиции, становища, инициативи за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра на младежта и спорта, определена в Закона за младежта, при спазване на принципите на публичност и прозрачност.

Функции на Съвета:

1. Обсъжда и дава предложения по проекти на нормативни актове на министъра на младежта и спорта при провежданите от него политики;

2. Обсъжда и дава предложения по проекти на стратегически и програмни документи, както и планове, отчети и доклади за изпълнението на младежката политика в страната;

3. Предлага конкретни инициативи в областта на политиката за младите хора в страната;

4. Консултира изпълнението на предприетите от министъра на младежта и спорта действия, както и обсъжда постигнатите резултати и предлага мерки за оптимизирането на реализираните действия.

5. Отправя препоръки към министъра на младежта и спорта при решаване на въпроси, свързани с конкретни проблеми в сектора на младежта;

6. Координира взаимодействието на Министерството на младежта и спорта с представителите на неправителствения сектор при разработването и прилагането на политики за младежта.