С проект, финансиран от ОПДУ, ще осъществим мониторинг на дейността на образователните медиатори в Област Русе

На 24.08.2022 г. стартирахме изпълнението на нов проект, насочен към мониторинг на дейността на образователните медиатори в Област Русе. Проектът е финансиран от Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020. Продължителността на дейностите е 12 месеца, а одобреното финансиране е на обща стойност 58 374,00 лв. 

Проектът си поставя за основна цел подобряване на прилагането на политиките за приобщаващо образование и образователна интеграция чрез граждански мониторинг на образователната медиация и образователния медиатор в Област Русе. Поради сравнително скорошното официализиране на професията образователен медиатор, до момента не е правен анализ на въздействието на политиките и оценка на средата, в която работят медиаторите в Област Русе.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани следните дейности:

1. Граждански мониторинг на местните политики, касаещи ролята на образователните медиатори в образователните институции в Област Русе;

2. Повишаване на капацитета на представителите на целевите групи за прилагане на интелектуалните продукти на проекта в пряката им работа;

3. Провеждане на информационна кампания, насърчаваща повишено гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиките за образователна интеграция на местно и регионално ниво.

Изпълнението на проекта ще допринесе за подобрено взаимодействие между гражданите и представителите на институциите, отговорни за изпълнението на политиките за приобщаване и образователна интеграция, както и повишен капацитет и активност на НПО при изпълнението и мониторинга на политиките. Проектът щe окаже подкрепа за по-доброто синхронизиране на усилията на институциите и гражданското общество по отношение на постигане на перспективите, заложени в актуални стратегически документи на национално, глобално и европейско ниво, очертаващи общосподелената визия за висококачествено, приобщаващо, ценностно-ориентирано и продължаващо през целия живот образование, обучение и учене за всички деца и младежи.