С информационна кампания ще повишим осведомеността за професията на образователните медиатори
С удоволствие съобщаваме, че даваме старт на информационната кампания "Образователната медиация - позната и непозната"! Като организация, дългогодишно работеща по въпросите на медиацията в образователна среда, сме ангажирани да популяризираме ползите за учебните заведения от наемането на образователни медиатори. 
 
С инициативата целим да направим видима професията на образователния медиатор, да разясним неговата роля в образователната система и да дадем повече гласност за ползата и приноса на медиаторите за приобщаването на децата и техните родители към образованието.
 
През следващите месеци предстоят серия интересни присъствени и онлайн събития, адресирани към заинтересованите страни, медиаторите и представителите на обществеността.
 
Кампанията се реализира в рамките на проект BG05SFOP001-2.025-0116 „Мониторинг на образователната медиация и анализ на ефективността на образователните медиатори в Област Русе“, финансиран от ОП "Добро управление" 2014-2020.