РУ "Ангел Кънчев" ще обучава учители в рамките на проект "Мултикултурната класна стая-мотивация, квалификация и успех"

На 19.11.2021 г. беше подписан договорът за обезпечаване на обученията с присъждане на кредити на учителите - участници в проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“, финансиран по процедура BG05M2OP001-3.017 “Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Сдружение БРТИМ в качеството на Бенефициент проведе прозрачна и публична процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на Глава ІV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160, в следствие на което РУ "Ангел Кънчев" беше определен за обучителна организация.

По силата на подписания договор, РУ "Ангел Кънчев" чрез Центъра за продължаващо обучение ще организира и проведе краткосрочни обучения с присъждане на 1, 2 и 3 кредита на учители, педагогически специалисти и директори от 13-те партньорски учебни заведения за работа в мултикултурна среда.

За нас е удоволствие, че през следващите почти две години ще си сътрудничим с високо-квалифицираните преподаватели на Русенския университет и ще подкрепим усилията на педагозите за по-ефективно взаимодействие в мултикултурна образователна среда.