Равносметката за 2022 година - стотици обучени учители за работа в мултикултурна среда

В периода 16-18.12.2022 г. проведохме последното за тази година обучение на педагогически специалисти от партньорските учебни заведения в рамките на проект BG05M2OP001-3.017–0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г. 

Щастливи сме да съобщим равносметката за реализираните обучения през 2022 година по проекта:

-41 педагогически специалисти, участвали в обучения с присъждане на 1 квалификационен кредит;

-95 педагогически специалисти, участвали в обучения с присъждане на 3 квалификационни кредита

-9 педагогически специалисти, участвали в еднодневно обучение без присъждане на кредити;

-260 педагогически специалисти, участвали в двудневни обучения без присъждане на кредити;

-19 педагогически специалисти, участвали в тридневни обучения без присъждане на кредити.

Зад тези бройки се крие огромна организация и планиране от страна на екипа за управление на проекта, много труд и креативност от страна на обучителите на Сдружение БРТИМ и на хабилитираните лица от РУ "Ангел Кънчев", за да представят обучителния материал по интересен за аудиторията начин, стотици изминати километри, много положителни емоции, истинска обмяна на опит между колеги и създадени нови приятелства. 

Благодарим на всички замесени - на нашите партньори от 13 учебни заведения, на нашите изпълнители, осигуряващи логистиката и най-вече на екипа на Сдружение БРТИМ, който съумя да се справи с немалкото предизвикателства, за да можем сега да споделим удовлетвореността си!

Вече планираме януарските обучения, изпълнени с положителен заряд. На ход са обученията с кредити, които организира ЦПО към РУ "Ангел Кънчев".