Първите ни инициативи за повишаване на капацитета по въпросите на образователната медиация стартираха от Русе
Стартираха инициативите за повишаване на капацитета на представителите на отговорните институции и заинтересованите страни по проект BG05SFOP001-2.025-0116 „Мониторинг на образователната медиация и анализ на ефективността на образователните медиатори в Област Русе“, финансиран от ОП „Добро управление“ 2014-2020.
Вчера в Русе проведохме първият от серията обучителни семинар на тема „Образователната медиация – позната и непозната“ и обществено обсъждане за предизвикателствата пред образователните медиатори и ролята им в образователната система. В тях се включиха представители на РУО-Русе, директори на училища и детски градини, социални работници, психолози, педагози, експерт от Общински младежки дом, неправителствени организации и медиатори.
Тематиката е актуална на фона на тревожните тенденции, ежегодно отчитани от образователното министерство за броя на децата, които преждевременно отпадат от училище и нарастващите неравенства в образователна среда. Оживената дискусия, споделения опит, впечатления и мнения, обсъждането на представените резултати до момента, както и добрите практики в областта, ни носят удовлетворението, че отново сме уловили пулса на проблемите и чрез изготвените в рамките на проекта интелектуални продукти ще подкрепим образователните институции и вземащите решения.
Необходима е още много и системна работа за налагането на професията "Образователен медиатор" и приемането й като важна част от образователната система, налице са ключови предизвикателства като недобра подготовка и обучение, ниско заплащане на медиаторите и други, отчетоха присъстващите на събитията в Русе. Изключително добре бе приет наръчникът с добри практики "Образователна медиация в действие", който изготвихме по проекта и предоставихме на участниците.