Публична покана за избор на изпълнители с предмет "Провеждане на краткосрочни обучения с кредити на учители..."

Бенефициентът Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ обявява Публична покана за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/01.07.2016 г. с предмет „Провеждане на краткосрочни обучения с кредити на учители, педагогически специалисти и директори от образователните институции-партньори за работа в мултикултурна среда в изпълнение на проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“, финансиран по процедура BG05M2OP001-3.017 “Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020".

Общо количество или обем:

В рамките на дейността е предвидено да се проведат следните обучения с кредити:

  • 1 обучение за 1 кредит за 255 педагогически специалисти, разпределени в 31 бр. групи.
  • 1 обучение за 2 кредита за 255 педагогически специалисти, разпределени в 31 бр. групи.
  • 1 обучение за 3 кредита (изнесено) за 255 педагогически специалисти, разпределени в 31 бр. групи.
  • 1 обучение за 3 кредита (изнесено, само за директори) за 13 директори на учебните заведения – партньори, разпределени в 2 групи.

Обученията с кредити трябва да се осъществят съобразно изискванията на Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Прогнозна стойност

Общата максимaлна прогнозна стойност за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката е 69070.00 (шестдесет и  деветхиляди и седемдесет) лева с ДДС, в т.ч.:

  • Максималната прогнозна стойност за едно проведено обучение на една група лица с присъден 1 кредит е 385,00 (триста осемдесет и пет) лева с ДДС.
  • Максималната прогнозна стойност за едно проведено обучение на една група лица с присъдени 2 кредита е 720,00 (седемстотин и двадесет) лева с ДДС.
  • Максималната прогнозна стойност за едно проведено обучение на една група лица с присъдени 3 кредита е 1055,00 (хиляда петдесет и пет) лева с ДДС.

Посочените максимални стойности за едно обучение са базирани на Стандартна таблица на разходите за единица продукт по процедура BG05M2OP001-3.017 “Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда” и методология, обосноваваща изведените размери на разходите и включват разходите за възнаграждение на лектор/обучител, пътни, дневни и квартирни разходи на обучителя.

Срок за подаване на оферти: 11/10/2021 г., 23:59 часа         

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg/)

Пълният пакет документи към публичната покана можете да свалите от тук>>>