Публична покана за избор на изпълнители с предмет "Логистично обезпечаване на изнесени краткосрочни обучения..."

Бенефициентът Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ обявява Публична покана за избор на изпълнител/и по реда на ПМС № 160/01.07.2016 г. с предмет „Логистично обезпечаване на изнесени краткосрочни обучения  на учители, педагогически специалисти и директори и образователни медиатори от образователните институции-партньори по проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“, финансиран по процедура BG05M2OP001-3.017 “Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“ в изпълнение на проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“, финансиран по процедура BG05M2OP001-3.017 “Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 („Проекта“).

Обособена позиция 1: Хотелско настаняване, изхранване и осигуряване на зали за провеждане на изнесени краткосрочни обучения в малки групи, в т.ч. оборудвани с подходяща презентационна техника

Дейностите по ОП 1 включват организиране и логистично обезпечаване на следните изнесени краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори и образователни медиатори от образователните институции-партньори по проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“:

- 1 обучение за 255 участници, разпределени в 31 групи (средно по 8, но не повече от 10 участника), в т.ч. осигуряване на зала и техническо оборудване (мултимедия, лаптоп) за провеждане на обучението за 3 дни за всяка група; 3 кафе-паузи; 3 нощувки за всеки участник, настанен в двойна стая; изхранване на обучаемите лица на база закуска, обяд, вечеря;

- 1 обучение за 13 участници, разпределени в 2 групи,  в т.ч. осигуряване на зала и техническо оборудване (мултимедия, лаптоп) за провеждане на обучението за 3 дни за всяка група; 3 кафе-паузи; 3 нощувки за всеки участник, настанен в двойна стая; изхранване на обучаемите лица на база закуска, обяд, вечеря;

- 1 обучение за 255 участници, разпределени в 31 групи (средно по 8, но не повече от 10 участника), в т.ч. осигуряване на зала и техническо оборудване (мултимедия, лаптоп) за провеждане на обучението за 2 дни; 2 кафе-паузи;1 нощувка за всеки участник, настанен в двойна стая; изхранване на обучаемите лица на база закуска, обяд, вечеря;

- 1 тридневно обучение за 255 участници, разпределени в 31 групи (средно по 8, но не повече от 10 участника), в т.ч. осигуряване на зала и техническо оборудване (мултимедия, лаптоп) за провеждане на обучението за 3 дни; 3 кафе-паузи; 2 нощувки за всеки участник, настанен в двойна стая; изхранване на обучаемите лица на база закуска, обяд, вечеря;

- 1 тридневно обучение за 5 участници (1 група), в т.ч. осигуряване на зала и оборудване за провеждане на обучението за 3 дни; 3 кафе-паузи; 2 нощувки за всеки участник, настанен в двойна/тройна стая; изхранване на обучаемите лица на база закуска, обяд, вечеря;

 - 1 тридневно обучение за 18 участници, разпределени в 2 групи (средно по 8, но не повече от 10 участника), в т.ч. осигуряване на зала и техническо оборудване (мултимедия, лаптоп) за провеждане на обучението за 3 дни; 3 кафе-паузи; 2 нощувки за всеки участник, настанен в двойна стая; изхранване на обучаемите лица на база закуска, обяд, вечеря.

Обособена позиция 2: Осигуряване на транспорт за участниците в изнесените краткосрочни обучения

Дейностите по ОП 2 включват осигуряване на организиран транспорт  от населените места, в които се намират партньорските учебни заведения по проекта, до мястото на провеждане на изнесените краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори и образователни медиатори от образователните институции-партньори по проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“ и обратно на отстояние до 110 км. в едната посока, както следва:

-транспорт за 255 участници, разпределени в 31 групи (средно по 8, но не повече от 10 участника) за участие в обучение (4 дни/3 нощувки);

- транспорт за 13 участници, разпределени в 2 групи за участие в обучение (4 дни/3 нощувки);

- транспорт за 255 участници, разпределени в 31 групи (средно по 8, но не повече от 10 участника) за участие в обучение (2 дни/1 нощувка);

- транспорт за 255 участници, разпределени в 31 групи (средно по 8, но не повече от 10 участника) за участие в обучение (3 дни/2нощувки);

- транспорт за 5 участници (1 група) за участие в обучение (3 дни/2 нощувки);

- транспорт за 18 участници, разпределени в 2 групи (средно по 8, но не повече от 10 участника) за участие в обучение (3 дни/ 2 нощувки).

 

Прогнозна стойност в лева с вкл. ДДС:

За обособена позиция 1 - Общата максимaлна прогнозна стойност за изпълнение на всички дейности е: 170 761,00 (сто и седемдесет хиляди седемстотин шестдесет и един) лева с вкл. ДДС.

За обособена позиция 2 - Общата максимaлна прогнозна стойност за изпълнение на всички дейности е: 25 632,00 (двадесет и пет хиляди шестстотин тридесет и два) лева с вкл. ДДС.

Посочените максимални стойности са базирани на Стандартна таблица на разходите за единица продукт по процедура BG05M2OP001-3.017 “Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда” и методология, обосноваваща изведените размери на разходите.

Срок за подаване на оферти: 26/08/2021 г., 23:59 часа         

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg/)

 

Пълният пакет документи към публичната покана можете да свалите от тук>>>