Провежда се допитване до родители и педагози по въпросите на образователната интеграция

В рамките на проект BG05M2OP001-3.001-0028 "Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция", финансиран от ОП НОИР 2014-2020, се провежда допитване до родители на деца, обучавани и възпитавани в партньорските учебни заведения, както и до педагогически специалисти по въпросите на образователната интеграция.

Допитването се извършва чрез метода на анкетирането, посредстом попълване на анкетна карта. Доброволци на Сдружение БРТИМ разпространяват анкетата в учебните заведения - партньори по проекта в Община Русе и Община Ветово и подпомагат родителите при попълването й. Процесът на анкетиране ще продължи до средата на месец септември, след което предстои обобщаване на резултатите. 

Анкетната карта, разработена в два варианта от експерт-статистик, съдържа редица въпроси с актуален характер, свързани с ранната социализация и образователната интеграция на децата в детските градини. Този образователен етап се счита за особено важен с огред на подготовката на бъдещите ученици и тяхната успешна реализация в образователна среда. 

Бенефициентът счита за изключително важни мненията на педагозите и родителите, чиито деца се обучават и възпитават в детската градина, като наетия в рамките на проекта експерт-статистик ще изготви доклад, базиран на резултатите от подадените анкети. Докладът ще бъде представен на обществеността и заинтересованите експерти за формиране на вярно становище и ползотворни политики.