Процедура за подбор на персонал, необходим по проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01

Сдружение "Българо-Румънски трансграничен институт по медиация", в качеството си на партньор на Бенефициента - Община Русе по проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука образование и интелигентен растеж“ 2014-2020, обявява процедура за подбор на персонал, необходим за реализиране на дейностите по проекта за следните позиции: 

1. Логопед - 1 позиция;

2. Психолог - 2 позиции, от които: психолог за работа с деца - 1 позиция и психолог за работа с родители - 1 позиция;

3. Социален педагог - 1 позиция;

4. Експерт административни дейности - 2 позиции. 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ - образец

АВТОБИОГРАФИЯ - образец

Документите се подават лично на адрес: гр. Русе, ул. "Константин Иречек" № 16, етаж 2 или по поща/с куриер.

Срок за подаване на документи за участие в подбора: 10.11.2021 г. (сряда), 17:00 ч.