Приключи първият етап от дейност № 1 на проект "Мултикултурната класна стая - мотивация, квалификация и успех"

По време на онлайн среща на партньорите, проведена на 31.05.2021 г., екипът за управление на проект BG05M2OP001-3.017-0005 "Мултикултурната класна стая - мотивация, квалификация и успех" и представители на 13-те партньорски учебни заведения обсъдиха напредъка по проекта и успешно приключилият първи етап на дейност № 1.

През изминалите месеци експерти образователни дейности, назначени във всяко партньорско учебно заведение разработиха два интелектуални продукта от ключово значение за последващите дейности. 

Чрез метода на анкетирането бяха проучени потребностите на педагогическите специалисти и беше изготвен анализ на потребностите им от обучение за работа в мултикултурна среда. Определени бяха темите, към които педагозите от всеки от партньорите проявяват интерес за обучения с кредити и обучения без кредити. Проучени бяха нагласите на учителите за повишаване на квалификацията чрез включване в обучения с присъждане на ПКС. Резултатите бяха обобщени в доклад за оценка на потребностите от обучение - интелектуален продукт № 1.

Отново посредством анкетиране беше направен анализ и оценка на средата на всяко от учебните заведения партньори. Анкетирани бяха педагогически и непедагогически специалисти, родители и представители на заинтересованите страни (общини/кметства, представители на институциите на местно ниво, читалища, НПО, неформални лидери на общността и др.). Във всички доклади за оценка на средата, изготвени като интелектуален продукт № 2 в рамките на дейността, се акцентира, че работата в мултикултурна среда изисква взаимно разбиране и непрекъснат стремеж към подобряване на взаимодействието на учебните заведения с родителите. Върху това ще се фокусират и предстоящите обучения на педагогическите специалисти по проекта.