Практически семинар с участието на педагози от осем общини се проведе в Русе

На 29 и 30 март 2019 г. в гр. Русе в рамките на проекта на Община Русе, финансиран по Програма ЗОВ  проведохме двудневен практически семинар за педагози в детската градина на тема „Подобряване на ефективността от ранното езиково обучение на децата, чийто майчин език не е български чрез въвеждане на игри“. 

В семинара взеха участие 52 детски учители от общините Русе, Ветово, Борово, Бургас, Сливен, Пловдив, Монтана и Търговище – региони, в които се изпълняват проекти  по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество. Специални гости бяха госпожа Ирина Файон – Ръководител на Програма ЗОВ и госпожа Мануела Радева – директор на ЦОИДУЕМ.

Събитието имаше за цел да популяризира сред широк кръг учители разработената в рамките на проекта иновативна игрова педагогическа технология за начално обучение по български език на деца билингви в детската градина.  Специален акцент в програмата беше запознаването на участниците с разработено и издадено по проекта учебно помагало и насоки за работа с игрите, поместени в него.

В работна атмосфера участниците в семинара споделиха опита си при работата с деца от ромски и турски произход, както и предизвикателствата, с които те се сблъскват в ежедневната си работа. Обменени бяха добри практики за задържане на децата в детската градина и беше обърнато специално внимание за необходимостта от специализирана работа с родителите. Във втория ден на събитието участниците, разделени в малки групи дискутираха част от предложените игри и начините за провеждането им.

Посланието на организаторите към участващите педагози беше предложената методика и учебно помагало да бъдат в подкрепа на усилията за по-добро начално овладяване на български език в ранна детска възраст.