ОПРОВЕРЖЕНИЕ във връзка с публикация "Работна среща на тема "Изграждане политика на сътрудничество с всички органи, свързани с

На 23 май 2014 г. в Център "Милосърдие" на "Каритас" - Русе се проведе работна среща на тема „Изграждане политика на сътрудничество с всички органи, свързани с детската правосъдна система”. Събитието, на което присъства представител на Сдружение БРТИМ, беше презентирано като част от съвместен проект с „Каритас”, Франция, насочен към защита и подпомагане на българските деца в риск.

Сдружение "Българо-Румънски трансграничен институт по медиация" (БРТИМ) припознава себе си като социално-ангажирана неправителствена организация, работеща в полза на обществото и в подкрепа на най-добрия интерес на дететоАктивен член на Национална мрежа за децата (НМД) и в частност на тематична работна група "Правосъдие", ние допринесохме с юридическа експертиза за  изготвянето на консолидирано становище на НМД, насочено към законови промени и ревизия на проекта за Наказателен кодекс в частта му, касаеща деца с делинквентно поведение, което беше внесено в Правната комисия на Народното събрание, Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работиСдружението изгражда две социални услуги  - Център за обществена подкрепа за деца и първия в страната Център за възстановително правосъдие за деца. В този смисъл, Сдружение БРТИМ се отзовава с неподправен интерес и грижа към всички покани, идващи от институциите на българската държава, стопански дружества и неправителствения сектор, които са подчинени на грижата и отстояването на най-добрия интерес на децата, ясно и категорично заявява приоритетите си и пристрастията си и убедено отстоява необходимостта от промени в законодателството, които да доведат до реформа в правосъдната система в частта й изграждане на приятелско към децата правосъдие.

Убедени сме, че децата са жертви дори в случаите, когато са извършили закононарушение и след един внимателен анализ това се доказва за голяма част от конкретните казуси.

Всичко казано по-горе ни мотивира категорично да се разграничим от констатациите, изведени по време на работната среща "Изграждане политики на сътрудничество с всички органи, свързани с детската правосъдна система", че "... съдебната система, която в настоящия си вид работи добре, защитава правата и интересите на децата и не се нуждае от реформа".

Декларираме за пореден път необходимостта от отмяна на действащия Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, приет през 1958 г. и като се следва Пътната карта за изпълнение на концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето (2013-2014) да се изработи и приеме нов закон, който да подчини действията на всички органи на правосъдната система и да отреди достойно място на гражданския сектор при прилагането на методите на приятелско към децата правосъдие.

Сдружение БРТИМ с готовност предоставя експертиза и партньорска подкрепа на всички организации и институции, които работят в областта на правосъдието за деца и в частност - медиация и възстановително правосъдие.

 

27.05.2014 г.                                                                        Ивайло Иванов, Управител

 Русе