Обявление за подбор на обучители в рамките на проект "Мултикултурната класна стая - мотивация, квалификация и успех"

Сдружение "Българо-Румънски трансграничен институт по медиация", в качеството си на бенефициент по проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г. обявява подбор на обучители на педагогимески специалисти в рамките на дейност № 2 по проекта. 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

АВТОБИОГРАФИЯ (образец)

Документите се подават лично на адрес: гр. Русе, ул. "Константин Иречек" № 16, етаж 2.

Срок за подаване на документи за участие в подбора: 08.06.2021 г. (вторник), 17,30 ч. 

Одобрените кандидати в първи етап (по документи) ще бъдат поканени на интервю.