Община Русе прие Програма за образователна интеграция

С Решение № 722 от 14.12.2017 г. на Общински съвет-Русе беше приета Програма на Община Русе по изпълнение на Националната стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Програмата беше изготвена от специално създадена със Заповед на Кмета на Община Русе работна група в рамките на проект "Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция", финансиран от ОП НОИР 2014-2020. Членовете на работната група проведоха няколко присъствени и неприсъствени заседания, в рамките на които очертаха основните цели, дейности и задачи, които са приоритетни за Община Русе и следва да бъдат включени в програмата. Изготвеният проект на Програма беше предложен за одобрение на кмета на Община Русе.

Програмата е разработена въз основа на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020) и се ръководи от международни документи в областта на правата на детето, от ключови национални нормативни актове, стратегически документи и национални програми, свързани с образователната интеграция.  

Основните цели на Програмата са:

  1. Пълноценна ранна социализация – основа на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
  2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование;
  3. Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система;
  4. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Програмата на Община Русе набелязва конкретни дейности в изпълнение на поставените цели и отговорници по изпълнението им за периода до 2020 г.