Кръгла маса за споделяне на опит и добри практики организирахме по проект "Пъстрокрили славейчета"
12.05.2021 г.
На 11 май 2021 г. в читалището в гр. Борово се проведе кръгла за споделяне на опит и добри практики в рамките на проект „Пъстрокрили славейчета“, изпълняван от ДГ „Славейче“, гр. Борово с финансиране от ЦОИДУЕМ. Събитието беше организирано от нашия екип и бе модерирано от г-жа Мая Михайлова. още...
Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“
04.01.2021 г.
В последните дни на 2020 година беше подписан административния договор за изпълнението на на проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“ с бенефициент - Сдружение БРТИМ. Проектът е финансиран по процедура BG05M2OP001-3.017 “Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. още...
Весела Коледа и Щастлива Нова 2021 Година!
23.12.2020 г.
На прага сме на най-светлите празници, изпълнени с очакване за по-добри дни, здраве, изобилие, благоденствие, благополучие, мир и любов... Нека запазим в сърцата си искрата на доброто и на надеждата, да се отърсим от проблемите и злободневните теми и да прекараме идващите дни с най-близките си хора. Да настроим сърцата и умовете си за новото, което предстои и да си пожелаем от него да има за всички. още...
Сдружение БРТИМ с представител в РСР на Северен централен регион за планиране
20.12.2020 г.
Със Заповед № РД-02-36-1756 от 15.12.2020 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството е определен поименният състав на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен регион за планиране. Сдружение БРТИМ излъчи представител в РСР от квотата на ЮЛНЦ, работещи в сферата на равеноството на половете, недискриминацията, равните възможности, социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи. още...
Онлайн обучения за социални работници проведохме през ноември и декември 2020 г.
18.12.2020 г.
Водени от разбирането, че в трудните времена, в които живеем тези които помагат и са на първа линия също имат нужда от подкепа, създадохме цикъл от актуални обучения, насочени към социални работници и доставчици на социални услуги. В условията на ограничения за провеждане на присъствени обучения, адаптирахме програмите и проведохме онлайн обучения в платформата ZOOM - предизвикателство, с което ние, в лицето на нашия водещ обучител Мариана Минева, се справихме успешно. още...