Участвахме в семинар, организиран от НССЕИВ за приобщаващи местни политики
07.10.2021 г.
В периода 04 – 06 октомври 2021 г. в Евксиноград, Варна се проведе семинар по въпроси, свързани с приобщаващи местни политики с участието на заинтересовани страни на областно и местно равнище по проект „T.E.A.M.3 - Заедно постигаме повече“, който се изпълнява от Секретариата на НССЕИВ и в който взехме участие. още...
Публична покана за избор на изпълнители с предмет "Провеждане на краткосрочни обучения с кредити на учители..."
04.10.2021 г.
Бенефициентът Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ обявява Публична покана за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/01.07.2016 г. с предмет „Провеждане на краткосрочни обучения с кредити на учители, педагогически специалисти и директори от образователните институции-партньори за работа в мултикултурна среда в изпълнение на проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“, финансиран по процедура BG05M2OP001-3.017 “Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020". още...
Участвахме в прескоференция за представянето на новия интегриран проект на Община Русе
31.08.2021 г.
На пресконференция, проведена на 30.08.2021 г. Бенефициентът - Община Русе запозна медиите и заинтересованите страни с проект BG05M9OP001-2.056-007-С01 „Интегрирани мерки за социално включване на уязвими групи на територията на Община Русе“. Проектът е финансиран по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“ по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и ОП „Наука, образование и интелигентен растеж“ 2014- 2020 и е със срок на изпълнение 23 месеца. още...
Публична покана за избор на изпълнители с предмет "Логистично обезпечаване на изнесени краткосрочни обучения..."
19.08.2021 г.
Бенефициентът Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ обявява Публична покана за избор на изпълнител/и по реда на ПМС № 160/01.07.2016 г. с предмет „Логистично обезпечаване на изнесени краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори и образователни медиатори от образователните институции-партньори по проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“. още...
Събитие за медиите и заинтересованите страни по проект „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“
28.07.2021 г.
На специално организирано събитие за медиите и заинтересованите страни днес екипът на проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“ представи напредъка по проекта до момента. Проектът е финансиран от ОП НОИР 2014-2020 и се изпълнява от Бенефициента - Сдружение БРТИМ в партньорство с общо 13 партньорски учебни заведения – детски градини и училища от областите Русе, Търговище и Силистра. още...