Информационни кампании "Значими в разнообразието" провежда Сдружение БРТИМ в Русе и Ветово

В периода 15.10.2018 - 15.11.2018 г. Сдружение "Българо-Румънски трансграничен институт по медиация" (www.brtim.com) реализира информационни кампании  „Значими в разнообразието“ в рамките на проект BG05M2OP001-3.001-0028 „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция”, финансиран от ОП НОИР 2014-2020.

Кампаниите се провеждат едновременно в общините Русе и Ветово и имат за цел да допринесат за насърчаване на толерантно общуване в образователна среда и преодоляване на проявите на език на омразата. Целева група на кампаниите са родителите, чиито деца посещават детска градина или училище, както и заинтересованите страни – педагози, специалисти, работещи с деца, представители на институции, които имат отношение към образователната интеграция, граждани, НПО.

По време на кампаниите ще бъдат разпространявани специално изготвени информационни материали, а посланията ще бъдат популяризирани посредством различни проактивни прояви с участието на децата, обучавани в партньорските учебни заведения на проекта - детски градини от Русе и Ветово. Идеята на инициативите е да се насърчат родителите към толерантност, разбиране и приемане на различните етноси, както и да се покажат резултатите от реализацията на проекта и най-вече – успехите на децата, взимащи участие в разнообразните дейности.

Кампаниите се провеждат в заключителния етап от реализацията на проекта, за да могат да се илюстрират множеството добри практики  от ранната социализация на децата и техните постижения от участието им в групи, ателиета и съвместни познавателни дейности без оглед на техния произход и майчин език в рамките на проекта.

Медиен партньор на кампаниите е русенския вестник "Утро".