Финализираме проект "Активиране за заетост"

Проект BG05M9OP001-1.002-0033-С01 „Активиране за заетост“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 се изпълнява от Бенефициента - Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация" (www.brtim.com)  в партньорство с „Институт за продължаващо професионално обучение и новаторство“ ЕООД в рамките на процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни“.

Основна цел на проекта е идентифициране, активиране, мотивиране, обучение и включване в заетост на икономически и социално неактивни младежи от 15 до 29-годишна възраст, които не са в образование, заетост или обучение (NEET).

Периодът на изпълнение на проекта е 31 месеца (04.05.2016 – 30.11.2018), а общата стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейностите възлиза на 355 737,39 лв.

Проектът, който се намира в заключителния си етап, се реализира на територията на Община Ветово и обхвана целева група от 75 младежи, отговарящи на профила на процедура „Активни“. С младите хора работиха експерти, които проведоха идентифициране, активиране и мотивиране за активно социално и икономическо поведение на пазара на труда.

В резултат от дейностите, 15 младежи получиха професионална квалификация като социални асистенти. На 60 младежи от целевата група беше осигурена субсидирана заетост при работодателите – партньори. Успешно бяха върнати в образователната система рано отпаднали от нея младежи. Благодарение на участието си в проекта, част от младежите сами намериха трудова реализация. Други от тях бяха подпомогнати за регистрация в ДБТ – Ветово.

Резултатите от проекта ще бъдат представени по време на заключителна пресконференция, която ще се проведе на 29.11.2018 ч. от 10,00 ч. в офиса на Сдружение БРТИМ.