Център за работа с деца на улицата към Сдружение БРТИМ

Центърът за работа с деца на улицата (ЦРДУ) е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.

ЦРДУ предоставя защита и грижа на детето, съобразно индивидуалните му потребности и в неговия най-добър интерес. ЦРДУ е социална услуга в общността, която се предоставя съобразно индивидуалните потребности на конкретното дете и на членовете на неговото семейство, за срок не повече от една година.

Основна цел на услугата е да осигури закрила и защита на децата на улицата чрез извеждането им от училищната сграда, осигуряване на подкрепа за отглеждане на детето в сигурна стабилна семейна среда, предоставяне на дневна грижа и осигуряване на условия за равен достъп на всяко дете до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на социални умения.

 

Целеви групи:

Основни ползватели на комплекса от услуги и грижи са децата на улицата (на възраст от 5 до 18 години), идентифицирани като неглижирани, за които е установена липса на  родителска или друга заместваща я грижа и контрол. 

Дейности, които ЦРДУ развива:

Дейностите са съобразени и планирани, съгласно нуждите на целевите групи и съобразно Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната услуга “Център за работа с деца на улицата“

  • Хранене;
  • Осигуряване на облекло и обувки;
  • Здравни грижи и помощ;
  • Образователна подкрепа;
  • Подкрепа за жизнени умения и посредничество при намиране на работа;
  • Психологическа подкрепа;
  • Творчество и свободно време;
  • Работа със семейството и подкрепящата среда;
  • Мобилна социална работа;
  • Работа с общността.

Удостоверение

Лиценз