Център за възстановително правосъдие за деца към Сдружение БРТИМ

 

В Центъра за възстановително правосъдие за деца (ЦВПД) се развиват и прилагат възстановителни практики и клинична социална работа.  В най-висока степен Центърът разгръща практическа превенция, насочена към деяния, обявени от НК на Р България за престъпления, извършвани от деца и срещу деца, като реализира развиващи психосоциални програми, основани на работата по случай.

 

Основополагаща рамка на дейността на Центъра са националните нормативни документи, а именно Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето и Пътна карта 2013. Дейността на Центъра е съобразена с Ръководните принципи на Комитета на министрите от Съвета на Европа по отношение на правосъдието в полза на децата и Конвенцията за правата на детето; Директива 2012/29/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 25.10.2012г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защита на жертвите на престъпления, която препоръчва възстановителните мерки по отношение на третирането на жертвите на престъпления, както и на непълнолетните извършители на престъпления.

 

Основна цел на ЦВПД е развиване и прилагане на програма за превенция и интервенция, предотвратяваща със средствата на възстановителното правосъдие делинквентното поведение на децата, осигуряваща ефективна високо-квалифицирана защита на техните права и законни интереси, включително хуманна и законосъобразна корекция на девиантното им поведение, индивидуално съобразена с най-добрия интерес на детето.

 

Целеви групи

·         Деца в конфликт със закона;

·         Деца, свидетели на престъпления, в това число и деца, отглеждани от лица, занимаващи се с престъпна дейност или проституиращи лица;

·         Деца, чиито родители са лишени от свобода;

·         Деца, жертва на престъпление;

·         Осъдени на пробация непълнолетни лица.

 

Програми, които ЦВПД развива:

1.      Програма за обществено въздействие с възстановителен характер;

2.      Подготовка за изслушване, изслушване и представителство в съда;

3.      Клинична социална работа;

4.      Програма за превенция, чрез информиране.

 

Програмата за превенция чрез информиране е насочена към следните целеви групи:

·         Деца и младежи в училищна възраст, посещаващи училище;

·          Студенти;

·          Представители на уязвими групи деца и младежи;

·          Родители;

·         Широка общественост;

·          Представители на институции, работещи с деца и с деца в контакт с наказателно- правосъдната система (социални работници от системата за социално подпомагане, учители, инспектори детска педагогическа стая, специализирани полицейски служители, магистрати, юристи и др.).

 

В ЦВПД работи компетентен екип, чиито членове са обучени в специализирани програми за работа с деца с отклоняващо или делинкветно поведение, медиация, възстановително правосъдие, права на децата, клинична социална работа и психодинамични науки. 

 

Удостоверение

Лиценз