Център за обществена подкрепа за деца към Сдружение БРТИМ

Центърът за обществена подкрепа (ЦОП) е форма на социална услуга, осъществявана в общността, която развива образователни и психосоциални програми за деца (5 – 18г) и техните семейства, подкрепя израстването на децата и формирането им като цялостни личности, носители на своите права и отговорни участници в собствения им живот. Центърът развива своите програми на територията на Република България чрез мобилна работа.

 

Цел на услугата:

Развиване и прилагане на програми за превенция и интервенция  на неграмотността и отпадането от училище чрез насърчаване на детския творчески порив за пълноценното израстване така, че детето да придобива с радост допълнителни знания и умения в академичната, социалната, емоционалната и професионална сфера; програмите спомагат за израстването на детето като самостоятелно-мислеща и социално отговорна личност и гарантират висшия му интерес, съгласно чл. 3 на КПД.

 

Целеви групи:

Основна целева група на ЦОП са деца в риск на възраст от 5 до 18години и техните семейства, които:

 • са жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в и извън семейството му;
 • за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
 • чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права, или чиито родителски права са ограничени или детето е останало без техните грижи;
 • деца, живеещи в семейства, чиито доходи са единствено от социални помощи;
 • деца, живеещи в страната на произход, чиито родители живеят и работят в чужбина;
 • подложени на реинтеграция в семейната си среда;
 • деца, чиито родители са в конфликт, в развод или след развода;
 • деца в контакт или в конфликт със закона;
 • деца, обект на полицейска закрила;
 • деца за които съда е определил режим на лични отношения с техните родители и/или родственици на обществено място в присъствието на социален работник (наблюдавани срещи);
 • не са обхванати от образователната система;
 • деца, живеещи в културна и/или етническа изолация или чийто майчин език не е български;
 • деца, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал или трудно адаптиращи се към средата в училище/детската градина;
 • деца, станали обект на вниманието на детска педагогическа стая и/или МКБППМН поради извършени от тях статусни нарушения;
 • деца от 5 до 18г. и техните семейства от общността, към които са насочени дейностите по първична превенция, както и различни информационни кампании;
 • деца и младежи в специализирани институции или институции от резидентен тип;
 • младежи, напускащи специализирани институции или услуги от резидентен тип.

 

Дейности, които ЦОП развива:

В ЦОП се предлагат широк спектър от услуги и дейности за подпомагане на деца и семейства в риск с цел предотвратяване на рискови ситуации за развитието им:

 • Дейности, подпомагащи реинтеграцията на деца в семействата:
 • Подготовка в умения за самостоятелен живот и подкрепа за успешна социална интеграция и професионална реализация на деца и младежи от специализирани институции.
 • Дейности  по превенция на рисковото поведение на деца и младежи от общността.
 • Дейности по подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства.
 • Дейности в подкрепа на децата в конфликт и/или в контакт със закона:
 • Дейности по социално-педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства
 • Дейност по превенция на отпадането от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства
 • Дейности по училищна медиация
 • Дейности по подкрепа и консултиране на семейства от общността
 • Професионално ориентиране и кариерно развитие
 • Дейност по превенция, чрез информиране
 • Мобилна социална работа /услуги по осигуряване на достъп до социални ресурси/
 • Хуманитарна дейност
 • Други дейности

 

Удостоверение

Лиценз