Център за обществена подкрепа за деца към Сдружение БРТИМ

 

Центърът за обществена подкрепа за деца е форма на социална услуга, осъществявана в общността, която развива образователни и психо-социални програми за деца (5 – 14 г.) и техните семейства, способства ранното детско развитие, подкрепя израстването на децата и формирането им като цялостни личности, носители на своите права и отговорни участници в собствения им живот.

Центърът развива своите програми на територията на област Русе чрез изнесена в учебните заведения работа и в наети за тази цел помещения.

Фокус в дейността на Центъра е гарантиране достъпа до качествено образование за всички деца и отстояване правото на всяко дете да бъде образовано по хуманен начин, насърчаващ развитието на личностните му качества и вземащ предвид специфичните нужди на децата. Основополагаща база за развитието на децата и тяхното успешно академично развитие в детската градина и училище е средата, в която те биват обучавани и възпитавани.

Условията на бедност и лишения, както и влошен психологически климат в дома възпрепятстват цялостното развитие на децата. В този смисъл, приоритет в работата на Центъра са образователни и психо-социални програми, насочени към идентифициране и преодоляване на специфичните рискове в средата на децата, довели до лоши и/или затруднени постижения в детската градина и училище; подкрепа и представителство за деца от етнически малцинства, отглеждани в изолация на етническата общност; деца, живеещи във влошен психологически климат в семейството (развеждащи се родители; разведени родители, водещи спорове, в. т.ч. и съдебни за упражняване на родителски права; деца с починал родител; деца, чиито родители работят в чужбина, а те са отглеждани от баби, дядовци или други роднини). Тези деца са  категоризирани като „деца в риск”.

Чрез дейността си Центърът гарантира в най-висока степен спазването на висшите интереси на детето, съгласно чл. 3 на КПД и правото му да изразява своите възгледи, които да бъдат вземани под внимание, съгласно разпоредбите на чл. 12, т. 1 от КПД.

 

Целеви групи

Основна целева група са деца на възраст от 5 до 14 години и техните семейства, които:

 • не са обхванати от образователната система;
 • деца, живеещи в културна и/или етническа изолация;
 • чийто майчин език не е български;
 • деца, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал или трудно адаптиращи се към средата в училище/детската градина;
 • деца в риск;
 • деца, извършители на статусни нарушения;
 • родители и близки на всички групи деца;

 

Програмата за превенция чрез информиране е насочена към следните целеви групи:

 • Деца и младежи в училищна възраст, посещаващи училище;
 • Студенти;
 • Представители на уязвими групи деца и младежи;
 • Родители;
 • Широка общественост;
 • Представители на институции, работещи с деца от рисковите групи, обект на работа на ЦОП.

 

Програми, които ЦОП развива

1.      Клинична социална работа;

2.      Образователна програма;

3.      Програма за професионално и кариерно развитие;

4.      Ограмотяване за родители/полагащи грижи за деца, бенефициенти на ЦОП

5.      Хуманитарна програма

6.      Програма за превенция, чрез информиране

 

В ЦОП са привлечени за работа специалистиклинични социални работници, педагози, психолози, юристи и др., споделящи обща визия за необходимостта децата да бъдат възпитавани по начин, насърчаващ тяхното участие, индивидуалността им и зачитащ техните права.