Беседа за агресията и тормоза с проведохме с участието на ученици от ОбУ "Св. Кл. Охридски", Борово

На 04.12.2019 г. проведохме беседа с учениците от пети, шести и седми клас на Обединено училище "Свети Климент Охридски", гр. Борово на тема "Класна стая без агресия и тормоз". Беседата беше част от календара с дейности на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Борово.

В събитието взеха участие повече от 30 ученици заедно с класните си ръководители. Темата се оказа актуална, провокира тяхното внимание и ги накара да споделят личния си опит и отношение по няколко близки до тях казуса. Представената по достъпен начин информация достигна бързо до децата и ги провокира да се замислят какво ежедневно правят с действията и бездействието си. 

Проявите на агресия и тормоз са един от основните проблеми в обществото ни. Все по-често сме свидетели на агресия, тормоз и насилие в училище. Агресията е насочена към връстници или към ученици на друга възраст, към  учители, дори и към родители. През последните години се наблюдава драстичен ръст на насилието сред подрастващите, което е сигнал, че по темата трябва да се говори от най-ранна възраст.